Rekisteri- ja tietoturvaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

RV Eurotrading Oy:n tietosuojamääräykset

1. YLEISTÄ

RV Eurotrading Oy (jäljempänä ”Eurotrading”) ylläpitää henkilötietolain (10 ja 24 §) ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista asiakasrekisteriä. Viimeisin muutos 18.03.2019

2. REKISTERIN PITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterin pitäjä on:
RV Eurotrading Oy
Satulasepänkatu 12
70700 Kuopio
Y- tunnus: 1032808-5
Puh: 0103211950
E-Mail: info@eurotrading.fi

3. REKISTERIN NIMI

Eurotradingin asiakkaiden tiedot on tallennettu Eurotradingin asiakasrekisteriin.

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Eurotrading maahantuo ja markkinoi eläinrehuja ja maatalouden tarvikkeita maatalousalan yrittäjille. Toiminnan edellytyksenä on asiakkaiden yhteystietojen tallentaminen, joka edellyttää asiakasrekisterin ylläpitoa. Eurotradingin asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Eurotradingin asiakkaiden tiedot on tallennettu Eurotradingin asiakasrekisteriin. Eurotradingin asiakasrekisteri sisältää asiakkaan yksilöintitiedot. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

6. SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteriin tallennetaan ainoastaan sellaisia asiakkaita koskevia tietoja, jotka asianomainen on itse antanut Eurotradingille asiakassuhteen syntyessä, tilauksen yhteydessä, www-lomakkeilla lähetettyssä viestissä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, messuilla tai asiakastapaamisissa.

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Eurotradingin asiakasrekisteri on tarkoitettu ainoastaan Eurotradingin sisäiseen käyttöön eikä
tietoja myydä tai luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta myöskään Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksia tehdään ainoastaan lain tai asetuksen nojalla tai
viranomaisten vaatimusten seurauksena. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista siltä osin kuin niin on
sovittu asiakkaan kanssa erikseen sovittu.

8. TIETOJEN SUOJAUSTAPA

Eurotradingin asiakasrekisterin käsitelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsitellään ehdottoman
luottamuksellisena. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on asianmukaisesti suojattu.
Eurotradingin asiakasrekisterin tiedot on suojattu rajoittamalla niihin pääsy vain tietokantaa
ylläpitäville henkilöille ja niille työntekijöille joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Pyynnön
tulee olla riittävällä tavalla yksilöity. Rekisteröity voi samalla tavalla pyytää myös häntä koskevien
tietojen korjausta tai päivittämistä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Pyynnöt voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@eurotrading.fi
tai kirjeitse osoitteeseen:

RV Eurotrading Oy
Tietosuojavastaava
Satulasepänkatu 12
70700 Kuopio

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä oleva henkilö on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

RV Eurotrading Oy
Satulasepänkatu 12
70700 Kuopio
Puhelin: 0103211950
Sähköposti: info@eurotrading.fi